گرانبهاترین دارایی زن

گرانبهاترین دارایی زن
گرانبهاترین دارایی زن

گرانبهاترین دارایی زن

بر بالای تپه ای در شهر «وینسبرگ» آلمان قلعه ای قدیمی و بلند وجود دارد که مشرف بر شهر است. اهالی وینسبرگ، افسانه ای جالب در مورد این قلعه دارند که بازگویی آن مایه مباهات و افتخارشان است:
در قرن 15، لشکر دشمن این شهر را تصرف کرد و قلعه را محاصره می کند. اهالی شهر از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان، برای رهایی از چنگال مرگ داخل قلعه پناه می برند.
فرمانده دشمن به قلعه پیام می فرستد که قبل از حمله ویران کننده خود، حاضر است به زنان و کودکان اجازه دهد تا صحیح و سالم از قلعه خارج شده و پی کار خود روند.
پس از کمی مذاکره، فرمانده دشمن به خاطر رعایت آیین و جانمردی و براساس قول شرف، موافقت می کند. که هر یک از زنان داخل قلعه می توانند گرانبهاترین دارایی خود را نیز از قلعه خارج کنند. به شرط آنکه به تنهایی قادر به حمل آن باشند.
بعد از مدت کوتاهی فرمانده غرق در شگفتی شد. او با چهره حیرت زده خود می دید که هر یک از زنان شوهر خود را به کول گرفته و از قلعه خارج می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *