هدیه

هدیه
هدیه

هدیه

یکی از دوستانم به نام «پل»، یک اتومبیل سواری به عنوان عیدی از برادرش دریافت کرده بود. شب عید هنگامی که پل از اداره اش بیرون آمد، متوجه پسربچه شیطانی شد که دور و بر ماشین نو و براقش قدم می زد و آن را تحسین می کرد. پل نزدیک ماشین که رسید، پسر پرسید:
«این ماشین مال شماست، آقا؟»
پل، سرش را به علامت تأیید تکان داد و گفت: «برادرم به عنوان عیدی به داده است.»
پسر متعجب شد و گفت: «منظورتان این است که برادرتان این ماشین را همین جوری، بدون اینکه حتی یک سنت هم بابت آن پرداخت کنید، به شما داده است؟ آخ جون، ای کاش…»
البته پل کاملاً واقف بود که پسر چه آرزویی می خواهد بکند. او می خواست آرزو کند که ای کاش او هم چنین برادری داشت؛ اما آنچه پسر گفت، سرتاپای وجود پل را به لرزه درآورد: «ای کاش من هم یک همچون برادری بودم.»
پل، مات و مبهوت به پسر نگاه کرد و سپس با یک انگیزه آنی گفت: «دوست داری با این ماشین گشتی بزنیم؟»
پسر گفت: «اوه بله، دوست دارم»
تازه راه افتاده بودند که پسر به طرف پل برگشت و با چشمانی که از خوشحالی برق می زد گفت: «آقا می شه خواهش کنم که بری طرف خونه ما؟»
پل لبخند زد. او خوب فهمید که پسر چه می خواهد بگوید. او می خواست به همسایگانش نشان دهد که توی چه ماشین بزرگ و شیکی به خانه برگشته است، اما پل باز در اشتباه بود! پسر گفت: «بی زحمت اونجایی که دوتا پله داره نگه دارید.»
پسر از پله ها بالا دوید، چیزی نگذشت که پل صدای برگشتن او را شنید، اما او دیگر تند و تیز برنمی گشت. او برادر کوچک فلج و زمین گیر خود را بر پشت خود حمل می کرد. سپس او را روی پله پائینی نشاند و به طرف ماشین اشاره کرد:
«اوناهاش جیمی، میبینی؟ درست همون طوریه که طبقه بالا برات تعریف کردم. برادرش عیدی بهش داده و او یک سنت هم بابتش پرداخت نکرده. یه روزی من هم یه همچین ماشینی به تو هدیه می دم. اون وقت می تونی برای خودت بگردی و چیزهای قشنگ ویترین مغازه ها رو همان طوری که همیشه برات تعریف می کنم ببینی ….»
پل درحالی که اشک های گوشه چشمش را پاک می کرد، از ماشین پیاده شد و پسربچه را در صندلی جلویی ماشین نشاند. برادر بزرگتر، با چشمانی براق و درخشان، کنار او نشست و سه تایی رهسپار گردشی فراموش نشدنی شدند…
برای من قهرمانان کسانی نیستند که با اندیشه یا با زور خود پیروز می شوند، برای من قهرمانان تنها کسانی هستند که روح و قلب بزرگ داشته باشند.

بتهون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *