عشق به این بزرگی

عشق به این بزرگی
عشق به این بزرگی

عشق به این بزرگی

این داستان واقعی است که در کشور ژاپن اتفاق افتاده است:
شخصی، دیوار خانه اش را برای تغییر دکوراسیون خراب می کرد (در خانه های ژاپنی فضای خالی بین دیوارهای چوبی قرار دارد) این شخص در حین خراب کردن دیوار در فضای بین آن، مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت ولی به یکباره کنجکاو شد! وقتی میخ را بررسی کرد متعجب شد. این میخ تقریباً دو سال پیش، زمانی که این خانه ساخته می شد، کوبیده شده است! چه اتفاقی افتاده است؟!! مگر چنین چیزی امکان دارد؟! چطور ممکن است که این مارمولک در چنین محیطی دو سال زنده بماند.؟!
متحیر از این مسأله، کارش را متوقف کرد و در گوشه ای نشست و مارمولک را زیر نظر گرفت. توی این مدت دائماً از خود می پرسید: توی این مدت چه کار می کرده؟! چگونه و چی می خورده؟!
همانطور که به مارمولک نگاه می کرد، یک دفعه مارمولکی دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد به شدت منقلب شد….
نتیجه:
اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حد می توانیم عاشق شویم…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *